Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 

Gjennomføring

* Gjennom presentasjonar av prosjektet utfordrar stiftinga LIVE ÅTTE lærarane til å ta del i prosjektet og  til å sjå kva muligheiter dei ser tverrfagleg og på separate fag. Stiftinga LIVE ÅTTE presenterer prosjektet for elevar på dei aktuelle skulane. LIVE ÅTTE legg fram rammer/ retningslinjer for ulike typar musiske bidrag. Det vert fortløpande påmelding av bidrag med 1.mars 2010 som siste frist. Førebuing heilt fram til 11.mars 2010.
 
1 Tid
* Perioden oktober 2009 – mars 2010

2 Presentasjonsfase
* Presentasjon for rektorar (mai 2009)
 - Rektormøtet Ulstein kommune 12.mai 2009

* Presentasjon for lærarar (oktober 2009)
 - Teamtid (måndag/ torsdag)
 - Aktuelle faglærarar
 - Trinnteam for 6.-7. klassetrinn og 8.-9. Klassetrinn (Møre ungdomsskule også 10.kl.)

* Presentasjon for elevar (oktober 2009)
 - Inspirasjonssamling for aktuelle trinn på dei ulike skulane
 - Skriftleg inspirasjons- og informasjonsmateriell 
* Lokalsamfunnet
 - Oktober 2009 – mars 2010
 - Vikebladet Vestposten: artikkelserie frå førebuingsarbeidet, og førehandsomtale/ reportasje frå 23.oktober 2009
   
3 Jobbe-/ førebuingsperiode
* For elevar: 23.oktober 2009 – 11.mars 2010
* For musisk komité: 15.oktober 2009 – 12.mars 2010
 Musisk komité/ ressursgruppe rettleier bidragsyterane innanfor sine fagfelt og ser på påmelde/ innleverte bidrag og gjev tilbakemelding til alle bidragsytarar om korleis deira bidrag er tenkt nytta - avhengig av talet på bidrag og presentasjonsform/ -rammer

4 Fredag 12.mars 2010
* Musisk varieté på Sjøborg
 - To skulevarietéar og ein open kveldsvarieté (billettsal)
 - Evt. tre ulike program avhengig av talet på bidrag
  
5 Bidrag
 Tema: Menneskeleg, musisk og modig

* Aktuelle musiske uttrykk
 - Musikalske innslag: sjølvskrivne songar eller coverversjonar av songar
 - Film: kortfilm, dans eller animasjon
 - Skulptur
 - Bildande kunst: maleri, teikning, grafikk, foto, materialbilete
 - Skriving: poesi eller prosa
 - Evt. andre uttrykk (etter avtale med musisk komité)

* Musisk Varieté
 - Presentasjon av bidraga og bidragsytarane i Sjøborg kulturhus 12.mars 2010

* Andre aktuelle presentasjonsformer
 - Nettbasert presentasjon
 - Julekort
 - Evt. bok og CD (konkluderast mars 2010)

6 Aktuelle fag
 - Språkfag
 - RLE
 - Musikk
 - Kunst og handverk
 - Kroppsøving
 - Tverrfagleg
   
7 Utfordring til læraren/ trinnteam
 - Trekka inn tema i dei ulike faga
 - Dagleg kontakt til elevane 
 - Kontaktledd mellom elevane og stiftinga LIVE ÅTTE (musisk komité/ ressurspersonar)

8 Skular som er inviterte til å ta del (skuleåret 2009 - 2010)
* Ulstein 6.-7. trinn
* Ulsteinvik 6.-7. trinn
* Hasund 6.-7. trinn
* Haddal 6.-7. trinn
* Møre ungdomsskule 8.-10. trinn
* Ulstein ungdomsskule 8.-9. trinn
* 5. (evt. også 10.) trinn vert inviterte 25.september

9 Etterarbeid
* Opp til kvar skule å vidareføra prosjektet
* Stiftinga LIVE ÅTTE vil sikra vidare presentasjon